Ενότητα 1η
Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
Κεφάλαιο 2
Ο προγραμματισμός στην πράξη
Ενότητα 2η

Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης & δημιουργίας
Μεγάλες δραστηριότητες
Ενότητα 3η

Ο υπολογιστής στην κοινωνία & στον πολιτισμό